فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال دوم / تابستان 1393 / شماره پنجم
 فهرست مقالات این شماره


مقاله اول: کاربستِ عقل عملی در استنباط آموزه‌های کلامی ‌‌با تکیه بر متون کلامی


مقاله دوم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبائی درباره اراده الهی و ارزیابی دو دیدگاه بر اساس روایات


مقاله سوم: نقشِ مصلحت (لطف و اعتبار) در توجیه آلام ابتدایی در رهیافت کلامی


مقاله چهارم: امامت و مسئله بداء در اسماعیل‌بن‌جعفر (بررسی روایت: «ما بدا لله مثل ما بدا فی اسماعیل»)


 


مقاله پنجم: تبیین و نقد ادله قرآنی متکلمان در استطاعت کلامی


 


مقاله ششم: موارد استدلال تفسیری ـ کلامی به آیه «لا اکراه فی الدین»


 


مقاله هفتم: کلام اجتماعی (چیستی، خاستگاه و روی‌کرد)