فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال اول / پاییز 1392 / شماره دوم


 


فهرست مقالات این شماره

 


سخن مدیر مسئول

 


مقاله اول: حجيت متشابک منابع معرفت در فهم و تبيين آموزه‌هاي اعتقادي

 


مقاله دوم: مسئله نفی صفات در روایات اهل بیت علیهم السلام

 


مقاله سوم: آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

 


مقاله چهارم: رویکرد متکلمان امامیه در بغداد به معتزلیانِ شیعه ­شده (با تأکید بر سیدمرتضی، ابن ­راوندی و ابوعیسی وراق)

 


مقاله پنجم: مقایسه اندیشه‌های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامیِ‌ امامیه و معتزله

 


مقاله ششم: مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

 

 


 مقاله هفتم:اری­ روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)