فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال اول / تابستان 1392/ شماره اولرتبه علمی پژوهشی

 


فهرست مقالات فصلنامه

 


سخن مدیر مسئول

 


سخن سردبیر


 مقاله اول: نخستین واجب اعتقادی


مقاله دوم: گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه


مقاله سوم: ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامیه

 


مقاله چهارم: امامیه پژوهی در منابع فرقه ­نگاری اهل سنت


مقاله پنجم: تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا در نگاه متکلمان اشعری


مقاله ششم: ترجیح بلامرجح و اختیار


مقاله هفتم: تأثیر اندیشه‌های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب