تحقیقات کلامی 21

دسته: بدون مجموعه
نمایش از 11 دی 1397 بازدید: 1673
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال ششم/ تابستان 1397/ شماره بیست و یکم


فهریت مقالات این شماره


 


مقاله اول : مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و ملاصدرا


 


مقاله دوم : موعود آخرالزمان در دین هندو


 


مقاله سوم : تأملی «دوباره» در نسبت تفویض به معتزله


 


مقاله چهارم : رویکردی تطبیقی به مسئله «خاستگاه شرور» با محوریت «درد و رنج» از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل


 


مقاله پنجم : میزان هم خوانی آرای اهل سنت درباره فاعلیت انسان با مسئله «امر بین الامرین»


 


مقاله ششم : حجیت خبر واحد در امور اعتقادی


 


مقاله هفتم : نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذری تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (عج)


 


چکیده عربی مقالات


 


چکیده انگلیسی مقالات