دسته: بدون مجموعه
نمایش از 28 اسفند 1395 بازدید: 2196
پرینت

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی / سال ششم/ بهار 1397/ شماره بیستم

 


فهرست مقالات این شمارهمقاله اول:  بررسی دلالت آیه 53 سورۀ «فصّلت» بر برهان صدّیقین

 


مقاله دوم : نقش امامان معصوم (ع) در کارکردهای عقل در معرفت خداوندمقاله سوم : «اختفای حقیقت» پناهگاه الحاد؛ نگرشی دیگر به پدیدۀ ارتدادمقاله چهارم : امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهورمقاله پنجم : نگاه انتقادی به تبیین سنتی آموزۀ «بداء» از منظر روایات

 


مقاله ششم : بررسی و نقد دیدگاه قاموس قرآن در معنای «ذنبِ» منسوب به پیامبر (ص) در قرآن مجید      مقاله هفتم :اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه


چکیده عربیچکیده انگلیسی