دسته: بدون مجموعه
نمایش از 22 بهمن 1394 بازدید: 4633
پرینت

 فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

اعضای هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی

علی افضلی  (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)   رضا برنجکار  (استاد دانشگاه تهران)   عبدالحسین خسروپناه  (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

رسول رضوی  (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)    ابوالفضل ساجدی  (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)    محمدتقی سبحانی  (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

علی شیروانی  (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) هادی صادقی  (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

 اعضای هیأت تحریریه فصلنامه (به ترتیب الفبا):

1) علی افضلی  (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) /  معرفی

2) رضا برنجکار  (استاد دانشگاه تهران) / معرفی

3) عبدالحسین خسروپناه  (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) / معرفی

4) رسول رضوی  (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) / معرفی / بیشتر

5) ابوالفضل ساجدی  (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) / معرفی

6) محمدتقی سبحانی  (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) / معرفی

7) علی شیروانی  (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) / معرفی 

8) هادی صادقی  (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) / معرفی